Julkaisut

Voit tilata julkaisuja sähköpostitse Leena Vanhatalolta osoitteesta: etunimi.sukunimi@vuorimiesyhdistys.fi. Hintoihin lisätään postitusmaksu. Julkaisut, joissa ei ole hintaa, ovat saatavissa vain kopiointia varten.

Koodi Julkaisu Julkaisuvuosi Hinta PDF
A1 Kulutusta kestävät materiaalit 1960
A2 Malmiteknillinen näytteenotto 1960 3.40€
A3 Jatkotankoporaus 1960 3.40€
A4 Öljypolttimet 1961
A5 Maakairaus ja pliktaus 1961
A6 Putket ja rännit 1961 3.40€
A7 Jatkotankoporauksen sovellutus louhintaan 1961 3.40€
A8 Jäännösanomalia- ja gradienttikarttojen käytöstä malminetsinnässä 1962 3.40€
A9 Rikastamoiden jätealueiden järjestely Suomen eri kaivoksilla 1963 3.40€
A10 Kuilurakenteet 1963 3.40€
A11 Raakkulaimennus 1963 3.40€
A12 Maamme vuoriteollisuuden uusimpien teollisuusrakennusten katto- ja ulkoseinärakenteet 1964 3.40€
A13 Vedenpoisto kaivoksessa 1965
A14 Suunnan ja kaltevuuden mittaus syväkairauksessa 1964 3.40€
A15 Näytteenotto geokemiallisessa malminetsinnässä I ja II 1965 3.40€
A16 Jauheiden kuivatus 1966
A17 Pölyn talteenotto 1967 3.40€
A18 Geokemiallisten näytteiden käsittely ja tulosten tulkinta 1967 3.40€
A19 Kulutusta kestävä materiaali, Tutk.sel. 1:n täydennys 1968 3.40€
A20 Rikastamoiden instrumentointi 1968
A21 Räjähdysaineet ja räjäytysvälineet 1967
A22 Tulenkestävät keraamiset materiaalit 1968
A24 Kaivosten ja avolouhosten geologinen kartoitus 1968 3.40€
A25 Geofysikaaliset kenttätyöt I - Painovoimamittaukset 1968 3.40€
A27 Kallion rakenteellisten ominaisuuksien vaikutus louhittavuuteen 1973 7.60€
A28 Kalkin käyttö metallurgisessa teollisuudessa 1971 7.00€
A29 Jäähdytys ja lämmön talteenotto metallurgisessa teollisuudessa 1973 7.00€
A31 Pakokaasujen käsittely maanalaisissa tiloissa 1970
A32 Seulonta 1971 6.70€
A33 Louhintasopimuksen laadintaohjeet 1972 2.00€
A34 Geologisten joukkonäytteiden analysointi 1971 8.40€
A36 Pakokaasukomitea - selvitys tutkimustyön jatkamisedellytyksistä 1973 3.40€
A36b Pakokaasukomitea - uusimpien julkaisujen sisältämät tutkimustulokset dieselmoottoreiden saastetuoton vähentämiseksi 1976 8.40€
A39 ATK-menetelmien käyttö kallioperäkartoituksissa 1973 4.20€
A40 Kaivosten jätealueet ja ympäristösuojelu 1973 6.70€
A42 Kaivosten työympäristö 1975 8.40€
A44 Geologinen näytteenotto 1976 8.40€
A47 Murskeen varastointi talviolosuhteissa 1976
A48 Kaivosten jätealueiden saattaminen uudelleen kasvillisuuden peittämäksi 1977 8.40€
A50 Kaukokartoitus malminetsinnässä 1978 16.80€
A52 Suunnattu kairaus 1980 8.40€
A53 Kivilajien kairattavuusluokitus 1979 8.40€
A54 Nykyaikaiset murskauspiirit 1979 8.40€
A55 Murskaus- ja rikastusprosessien asettamat tekniset olosuhdevaatimukset Suomessa 1981 8.40€
A56 Pölyntorjunta kaivoksissa 1978
A57 Palontorjunta kaivoksissa 1979 8.40€
A58 Paikanmääritys geofysikaalisissa tutkimuksissa 1980 8.40€
A59 Utveckling av seismiska metoder för geologiska och bergmekaniska undersökningar 1976 8.40€
A60 Holvautumisen purkumenetelmät 1979 8.40€
A61/1 Rakeisen materiaalin kosteuden mittaus 1980 8.40€
A62 Luettelo Suomessa olevista ja tänne helposti saatavista elementtiohjelmista 1981 5.00€
A63 Avolouhoksen seinän kaltevuuden optimointi 1981 8.40€
A64 Suomessa tehdyt kallion jännitystilan mittaukset 1981 8.40€
A65 Kiintoaineen ja veden erotus 1982 8.40€
A66 Pohjavesikysymys kalliotiloissa 1982
A67 Crosshole Seismic Investigation 1982
A68 Automation of a drying process 1982 11.80€
A69 Rakeisen materiaalin jatkuvatoiminen kosteuden mittaus 1984 8.40€
A70 Happamien ja intermediaaristen magmakivien kivilajimääritys pääalkuainekoostumuksen perusteella 1984 8.40€
A71 Kallion tarkkailumittaukset 1984 8.40€
A72 Elementtitilojen käyttö kaivostilojen lujuuslaskennassa 1984 8.40€
A73 Crosshole Seismic Method 1984 8.40€
A74 Pölynerotus ja ilmansuojelu 1984 11.80€
A75 Heikkousvyöhykkeiden geofysikaaliset tutkimusmenetelmät 1986 15.10€
A76 Teollisuusmineraaliesiintymien raakku- ja malmityyppikartoitus geofysikaalisten menetelmien avulla 1986 8.40€
A77 Kaivosten jätevedet, kiinteät jätteet ja ympäristönsuojelu 1986 8.40€
A78 Suomen kaivokset ja ympäristönsuojelu 1986 8.40€
A79 Kaivosten kiinteiden jätteiden ja jätevesien käsittely - Ohjeita ja suorituksia 1987 8.40€
A80 Hienojen raeluokkien rikastus 1987 16.80€
A81 Measurement of Rock Stress in Deep Boreholes 1988 8.40€
A82 Avolouhosseinämien puhdistus 1988 11.80€
A83 Economical Blasting in Open Pits 1988 8.40€
A84 Näytteenotto ja havainnonteko kaivosteknisten kallio-ominaisuuksien selvittelyssä 1988
A85 Mineralisaatioiden luokittelu taajuusalueen spektri-IP mittauksia käyttämällä 1988 1.70€
A86 Kalliokaivon paikantaminen 1988 5.00€
A87 Syväsähköiset malminetsintämenetelmät 1989 16.80€
A88 Suomen nikkelimalmien petrofysikaaliset ominaisuudet 1989 25.20€
A89 Näytteenotto jauheista I, II 1989 11.80€
A90 Työn ja tekniikan kehittyminen rikastamoissa, dipl.työ (N.Isotalus) 1990
A91 Panostuksen mekanisointi ja automatisointi 1990 11.80€
A92 Painevalssimurskain - kirjallisuusselvitys 1990 11.80€
A93 Kallioperän atmogeokemiallinen tutkimus, testiprojekti 1990 13.50€
A94 Geological waste rock dilution 1991 16.80€
A95 Mineraalipölyt 1990 13.50€
A96 Pohjoismainen datamalliprojekti 1991 13.50€
A97 Malmiarvion laatiminen 1991 16.80€
A98 Uuden murskaus- ja kuljetusteknologian soveltaminen avolouhintaan 1992 16.80€
A99 Termisten infrapunakuvausten käyttömahdollisuudet geologisiin tutkimuksiin Suomessa 1992 16.80€
A100 Geologiset ympäristövaikutukset kalliotilojen louhinnassa 1992 13.50€
A101 Vuoriteollisuus 2000-teknologiaohjelma 1993 13.50€
A102 Geokemian ja geofysiikan kompleksitulkinnat 1993 20.20€
A103 Kuva-analyysi rikastusmineralogiassa 1993 15.20€
A104 Vahvamagneetisen erotuksen soveltaminen suomalaisten metalli- ja teollisuusmineraalimalmien rikastuksessa 1994 11.80€
A105 Rikastamoiden vesianalyysit 1996 11.80€
A106 Thermal Properties of ROcks in Finland 1997 20.20€
A107 Rikastushiekan läjitysalueiden pölyäminen 1998 11.80€
A108 Kaivostoimintaan liittyviä ilmoituksia, hakemuksia, lupia ja sopimuksia 1997 13.50€
A109 Ympäristönsuojasta kaivosteollisuuden rakennemuutoksessa 1998 11.80€
A110 Pahtavaaran kultakaivoksen alueelliset vaikutukset 1999 30.30€
A111 Rikastamoiden veden laadun kausivaihtelua koskeva esiselvitys 1998 13.50€
A112 Fragmentointi avolouhinnassa, esiselvitys 1999 13.50€
A113 Evaluointimallit malminetsinnässä 1999 16.80€
A114 Kaivosgeologinen kallioluokitus 1999 PDF icon VMY_A114.pdf
B20 Kotimaiset rikastuskemikaalit 1970 6.70€
B23 Laatokan-Perämeren -malmivyöhyke 1970 6.70€
B25 Raakkulaimennus ja sen taloudellinen merkitys kaivostoiminnassa 1970 8.40€
B26 Tunneliajosymposium 1970
B27 Uraaniraaka-ainesymposiumi 1970 8.40€
B28 Tuuletussymposium 1970 8.40€
B29 Kaivos- ja louhintatekniikan käsikirja 1970
B30 Teollisuusmineraaliseminaari 1970 8.40€
B31 Kaivosten työsuojelu 1970
B32 Valtakunnallinen geologisen tietojenkäsittelyn kehittämisseminaari 1970 8.40€
B33 Pultituspäivät 1970
B35 Avolouhintaseminaari 1970
B37 Kaivoskohteiden urakkasopimusjärjestelmä 1970 8.40€
B38 Tuotantomineralogian seminaari 1970 10.00€
B39 Maanalaisen louhintatyömaan sähköistys ja automaatio 1970
B40 Vuorimiesyhdistyksen tutkimusselosteen kirjoitusohjeet 1970
B41 Mineraalitekniikan tutkimuksen valtakunnallinen kehittämisohjelma 1970 8.40€
B42 Malminetsinnän tarkoituksenmukainen organisointi Suomessa yhteiskunnan ja vuoriteollisuuden kannalta 1970 5.00€
B43 Mineraalisten raaka-aineiden tarve ja saatavuus Suomessa 1970
B44 Kalliotekniikan tutkimus- ja kehitysohjelma 1970 8.40€
B45 Kairaus-89 -koulutuspäivät 1970
B46 Kalliomekaniikan päivä 1970
B47 Suomalainen kivi - Rakennuspäivät 1970 8.40€
B48 Kalliomekaniikan päivä 1970 13.50€
B49 Tuotantomineralogian seminaari 1970 16.80€
B50 Geokemian päivät 1970
B51 Suomen kallioperän kehitys ja raaka-ainevarat 1970 16.80€
B52 Fragmentointiseminaari 1970 8.40€
B53 Malmiarvioseminaari 1970 16.80€
B54 Itä-Suomen kultaesiintymät 1970 13.50€
B55 Kallioteknisen geologian sanasto 1970 8.40€
B56 Lapin kerrosintruusiot ja niihin liittyvät malmit 1970 6.70€
B57 Kolmannet geokemian päivät 1970 8.40€
B58 Tampereen - Vammalan alueen ekskursio 1970 8.40€
B59 Geofysiikan X neuvottelupäivät 1970 11.80€
B60 Kalliomekaniikan päivä 1970 13.50€
B61 Ultramafiitit ja niihin liittyvät malmit Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa 1970 11.80€
B62 Sovellettu mineralogia kaivos- ja metallurgisessa teollisuudessa 1970 25.20€
B63 Malminetsinnän ja kaivostoiminnan tulevaisuus Fennoskandian kilvellä 1970 11.80€
B64 IV Geokemian päivä, laajat tiivistelmät 1970 8.40€
B65 Pintailmiöt metallurgiassa (POHTO) 1970 36.40€
B66 Suomussalmen, Kuhmon ja Kostamuksen arkeeiset vihreäkivivyöhykkeet ja niihin liittyvä malminmuodostus, ekskursio-opas 1970 11.80€
B67 Informaatiotekniikan visiot geotieteissä, seminaaritiivistelmät 1970 11.80€
B68 Kaivosjaoston ja TKK:n kalliotekniikan laboratorion yritysseminaari 1970 8.40€
B69 Senkka- ja tyhjiömetallurgia (POHTO) 1970 38.00€
B70 The Iberian Pyrite Belt Field Excursion (CD) 1970 12.60€
B71 Valu ja jähmettyminen (POHTO) 1970 43.60€
B72 Sovelletun geofysiikan XII neuvottelupäivät, Laajat tiivistelmät 1970 16.80€
B73 Liuosprosessointi metallurgisessa teollisuudessa - metallipintojen puhdistus ja peittaus (POHTO) 1970 43.60€
B74 Valssaustuotteiden ominaisuuksien hallinta mikrorakennemallein 1970 43.60€
B75 Sulkeumametallurgia - Tuoteominaisuuksien hallinta (POHTO) 1970 43.60€
B76 Ympäristö, terveys ja turvallisuus kaivannaisteollisuudessa, seminaarilyhennelmät 1970 16.80€
B76CD Ympäristö, terveys ja turvallisuus kaivannaisteollisuudessa, seminaarilyhennelmät, CD 1970 61.80€
B77 Kaivosteollisuus ja malminetsintä muuttuvassa ympäristössä, saminaariabstraktit 1970 16.80€
B78 Sovelletun Geofysiikan XIII neuvottelupäivät, laajat tiivistelmät 1970 16.80€
B79 Kiinteän tilan hapetus- ja pelkistysreaktiot (POHTO) 1970 45.40€
B80 Kuudennet geokemian päivät, tiivistelmät 1970 17.00€
B80CD Kuudennet geokemian päivät, tiivistelmät, CD 1970 63.60€
B81 Sovelletun geofysiikan XIV neuvottelupäivät, abstraktikokoelma 1970 17.00€
B82 Kaivosmiehen käsikirja 1970
B83 Kaivossanasto 1970 1.40€
B84 Kaivosten turvallisuusopas 1970
B85 Kalliomekaniikan sanastoa 1970
B86 Petsamon nikkeli - Taistelu metallista 1970
B87 Räjäytysopas 1970
B88 Räjäytysopas 1970
B89 Räjäytysopas 1970
B90 Sprängningsarbeten 1970
B91 Säkerhetsföreskrifter för gruvindustrin, år 1970
B92 Kalliomekaniikan päivät 1984 1970 8.40€
B93 Kalliomekaniikan päivät 1983 1970 8.40€
B94 Kalliomekaniikan päivät 1982 1970
B95 Kalliomekaniikan päivät 1978 1970 8.40€
B96 Kalliomekaniikan päivät 1977 1970 8.40€
B97 Kalliomekaniikan päivät 1976 1970
B98 Kalliomekaniikan päivät 1974 1970 8.40€
B99 Kalliomekaniikan päivät 1973 1970 8.40€
B100 Kalliomekaniikan päivät 1972 1970 8.40€
B101 Kalliomekaniikan päivät 1971 1970 8.40€
B102 Kalliomekaniikan päivät 1970 1970 8.40€
B103 Kalliomekaniikan päivät 1969 1970 8.40€
B104 Kalliomekaniikan päivät 1968 1970 8.40€
B105 Kalliomekaniikan päivät 1967 1970 8.40€
B106 Käytännön kalliomekaniikka 1970
B107 Investoinnit ja käyttölaskenta merallurgisen teollisuuden toiminnan ohjauksessa, INSKO 90-74 1970
B108 Jätealueet ja jätteiden hyötykäyttö, Rik-jaosto 1970
B109 Kaivosten ja louhintatöiden kiviaineksen käyttö, Kai-jaosto 1970
B110 Kaivosten kiinteiden jätteiden ja jätevesien käsittely, Tutkimusvaltuuskunta 1970
B111 Kulutusta kestävät materiaalit, Rik-jaosto 1970
B112 Louhinnan laatu, Kai-jaosto 1970
B113 Malminkäsittelylaitosten käyttöasteen ja kunnossapidon optimointi, Rik-jaosto 1970
B114 Materiaalitoimitusten laadunvalvontakysymyksiä metalliteollisuudessa, INSKO 45-75 1970
B115 Nordiskt Bergforskningsmöte (MinFo) 1970
B116 Protokoll från Noridska Mineraltekniknötet 1970
B117 Rikastuskemikaalien käsittely-, mittaus- ja annostusmenetelmät, Rik-jaosto 1970
B118 Teräksen lämpökäsittelyn erikoiskysymyksiä, INSKO 106-73 1970
92-1 25th IAGS 2011, Program & Abstract, kirja+CD 2011 35.00€ PDF icon 25thIAGS2011_Final.pdf
92-2 25th IAGS 2011, Field Excursion 1: Active and ongoing gold exploration and mining in Northern Finland 2011 20.00€
92-3 25th IAGS 2011, Field Excursion 2: Care of mine districts and the environment after closure of mines 2011 20.00€
92-4 25th IAGS 2011, Field Excursion 3: Chrome and PGE deposits associated with the 2.45 Ga layered intrusions of Northern Finland 2011 20.00€
92-5 25th IAGS 2011, Field Excursion 4: The Pyhä-Luosto Fell area and the Luosto Amethyst Mine 2011 20.00€ PDF icon 25thIAGS2011_E4_net.pdf
92-6 25th IAGS 2011, Field Excursion 5: Geochemical and indicator mineral exploration methods and ongoing projects in the glaciated terrains in northern Finland 2011 20.00€ PDF icon 25thIAGS2011_E5_net.pdf
92-7 25th IAGS 2011, Field Excursion 6: IOCG and Porphyry-Cu deposits in Northern Finland and Sweden 2011 20.00€ PDF icon 25thIAGS2011_E6_net.pdf
92-8 25th IAGS 2011, Field Excursion 7: Geochemistry in Khibiny mountains and Monchegorsk, Kola Peninsula, Russia 2011 20.00€ PDF icon 25thIAGS2011_E7_net.pdf
92-9 25th IAGS 2011, Workshop 2: A Geochemistry for risk assessment of metal contaminated sites 2011 20.00€ PDF icon 25thIAGS2011_W2_net.pdf
92-10 25th IAGS 2011, Workshop 3: Indicator mineral methods in mineral exploration 2011 20.00€ PDF icon 25thIAGS2011_W3_net.pdf
92-11 25th IAGS 2011, Workshop 4: Prospectivity mapping in GIS: integrate geochemistry data with geophysics and geology 2011 20.00€ PDF icon 25thIAGS2011_W4_net.pdf
92-12 25th IAGS 2011, Workshop 5: Exploration for orogenic gold deposits – with emphasis on geochemical exploration in glaciated Precambrian terrain 2011 20.00€ PDF icon 25thIAGS2011_W5_net.pdf
B98 12. Geokemian päivät 2016 PDF icon B98_12_Geokemian_paivat.pdf