Kaivosgeologinen kallioluokitus

Materiaali- ja kalliotekniikan osaston Insinöörigeologian ja geofysiikan laboratorion Jorma A. Palménin lisensiaatintyö

tuotetunnus (SKU) A114 Osasto:

Kuvaus

Tutkimuksessa selvitetään perusteita luoda käyttökelpoinen geologinen luokitusmalli, jonka avulla malmioiden louhimisen taloudellisiin ja teknisiin perusteisiin vaikuttavat kivilaji- ja rakenneominaisuudet erilaisine yhdistelmineen voidaan huomioida jo malminetsinnässä ja esiintymän inventoinnissa. Tutkimuksessa osoitetaan aluksi kaivostyöstä saaduin kokemuksin ja systeemianalyyttisin keinoin ne työvaihekohtaiset parametrit, jotka selvimmin vaikuttavat irrotusteknisiin ja prosessitaloudellisiin suunnitelmiin.

Geologisen esiintymän tutkimus ja sen jälkeinen hyödyntäminen seurantatoimineen muodostavat sarjan työvaiheita, jossa luokitusmallin tarkoitus elää. Prosessin tuote (kivi) muokkautuu läpäistessään prosessin, jolloin kiven luokitukselliset piirteet vähenevät suuruusjärjestyksessä suurimmasta pienimpään. Jokainen työvaihe on riippuvainen edellisten työvaiheiden onnistumisesta.

Tutkimuksen tulos on kaksitahoinen: sen metodologinen tulos on systeemianalyyttinen lähestymistapa, jota voidaan soveltaa jokaiseen erilliseen kallioluokitustarpeeseen. Systeemianalyyttiset keinot eivät sinänsä ole objektiivisia tutkimusmenetelmiä, mutta ne vakioivat luokitusprosessin ja pitävät huolen siitä, että kaikki systeemin sisäiset seikat tulevat huomioiduiksi tutkimuksessa. Tutkimuksen toinen oleellinen tulos on keskeisten kallioluokitusparametrien rajaaminen kaivoksissa tapahtuvaa kallioluokittelua varten.

Luokituskohtaisessa priorisoinnissa huomioitiin tärkeysjärjestyksessä rakenteellisesti neljä eri tahoa: parametrien ominaisuudet, luokituksen käyttökohde, sen käyttäjäkunta ja taloudelliset vaatimukset. Parametrien priorisoinnilla ratkaistaan, mitä parametreja systeemianalyyttiseen lähestymistapaan kannattaa ottaa mukaan. Systeemianalyyttisellä tarkastelulla selvitettiin parametrien väliset keskinäiset vaikutussuhteet.

Tutkimuksen tarkastelulähtökohdat valittiin luokitteluperusteena olevien ilmiöiden parametroituvuuden perusteella. Mitattaviksi valittiin ne ilmiöt, joiden parametrit täyttävät luokituskohtaisen priorisoinnin sanelemat ehdot. Saadusta parametrijoukosta poimittiin luokitustarkasteluun soveltuvimmat, joita käytettiin lopullisen luokituksen perusteena.

Suuntautuneisuudeltaan ja koulutustasoltaan vaihtelevan käyttäjäkunnan huomioonottaminen parametrisoinnissa oli yksi tämän tutkimuksen keskeisistä tehtävistä. Se toteutettiin suorittamalla prosessin parametrisointi peräkkäisten työvaiheiden suoritusjärjestyksessä. Toisaalta käyttäjäkunta huomioitiin myös suorittamalla eri käyttäjäryhmien keskuudessa kysely työvaiheparametrien välisistä riippuvuuksista. Näin saatiin myös esille erilaisten käyttökohteiden työvaiheiden väliset kriittiset riippuvuudet.

Tutkimuksen perusteella keskeisimmiksi luokitteluparametreiksi osoittautuivat geologiset parametrit, jotka kuvaavat kiven rakennetta ja koostumusta sekä kallion rakennetta.

  • Vuosi: 1999
  • ISBN: 952-9618-38-7